Prevádzkovateľ

Slovenský filmový ústav, zastúpený Petrom Dubeckým – generálnym riaditeľom
Sídlo: Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
IČO: 00891444
DIČ: 2020831439
nie je platca DPH
VAT: SK2020831439 (relevantné len pre zahraničných dodávateľov)
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Č. účtu: 7000070641/8180
IBAN: SK33 8180 0000 0070 0007 0641, BIC: SPSRSKBA

Poštová adresa (listové zásielky a doporučené zásielky):
Slovenský filmový ústav 
odd. KINO LUMIERE
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

Adresa doručovania filmov (kuriérom)
Kino Lumiere/Kafehaus Lumiere
Špitálska 4
811 08 Bratislava
kontakt: Zita

Partners

AVF

   
This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.