služby

 1. Premietacie formáty
  1. Kino Lumiere realizuje vo všetkých svojich kinosálach projekcie filmov z profesionálnych kinoformátov: DCP (2D) a 35 mm filmových kópií. Kino nesie zodpovednosť za kvalitu projekcie len v prípade dodania týchto profesionálnych projekčných kinoformátov. Projekcie iných formátov zabezpečuje len v obmedzenom rozsahu a vo výnimočných prípadoch.

  2. Premietacie formáty je potrebné kinu poskytnúť na technickú skúšku minimálne 5 dní pred podujatím/premietaním. Upozorňujeme, že technická skúška garantuje len otestovanie spôsobilosti formátu k premietaniu, Kino nekontroluje kompletnosť a kvalitu nahrávky. Kompletná technická projekcia filmu je možná na základe samostatnej objednávky Organizátora, pričom sa vyžaduje osobná účasť Organizátora na projekcii.

 2. Propagácia, catering, výstavy a ďalšie aktivity v priestoroch kina
  1. Rozsah a spôsob vyžívania priestorov foyer (napr. výstavy, prezentačné materiály a pod.) je potrebné vopred konzultovať so zástupcom Kina pred vyhotovením objednávky/zmluvy, v opačnom prípade nebude Organizátorovi podujatia k dispozícii na žiadne špecifické aktivity.

  2. Občerstvenie k jednotlivým akciám spravidla nie je možné realizovať v priestoroch foyer Kina, pre tieto účely je možné využiť kaviareň KAFEHAUS LUMIERE. Podmienky a rozsah cateringových služieb je potrebné dohodnúť priamo s prevádzkovateľom kaviarne: zebyova(a)kafehaus.sk.

  3. Výlep plagátov a iných propagačným materiálov vo foyer kina je možný len na plochách vyhradených na tieto účely. Výlep plagátov priamo na steny nie je povolený.

  4. Výlep plagátov na steny a stĺpy v kinosálach nie je povolený.

  5. Inštalácie a montáže (vŕtanie, lepenie a pod.) akýchkoľvek propagačných/reklamných materiálov/objektov nie je povolené.

  6. Realizácia akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov vo foyer, kinosálach a kinokabínach nie je povolená, pokiaľ vopred nie je dohodnutý iný postup. Súhlas na audiovizuálny záznam v priestore kina poskytuje SFÚ, súhlas s použitím audiovizuálneho záznamu z premietaného filmu (záznam z plátna) musí Organizátor vyžiadať od majiteľa práv audiovizuálneho obsahu).

 3. Kinosály
  1. Sedenie v kinosálach je voľné.

  2. Do kinosál nie je možné vpúšťať viac divákov ako je kapacita jednotlivých kinosál. (Sedenie na schodoch je z bezpečnostných dôvodov zakázané.)

  3. Do kinosál nie je možné vpúšťať divákov s jedlom a neuzavretými nápojmi.

 4. Pred oficiálnym zaslaním objednávky/zmluvy Vám odporúčame dôsledne sa oboznámiť s technickým vybavením jednotlivých kinosál, Kino poskytuje služby len v rozsahu svojich technických možností. Technické vybavenie kinosál je špecifikované na webstránke kina

Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie týchto všeobecných podmienok.

V Bratislave, 4. 2. 2019

This website use cookies to provide personalised content for you, enhanced security, statistics about visitors and better feedback to us. By clicking and navigating through the website you agree this website use cookies. Find more information about using cookies by our website here.