Všeobecné podmienky poskytovania projekčných služieb

 1. Premietacie formáty
  1. Kino Lumiere realizuje vo všetkých svojich kinosálach projekcie filmov z profesionálnych kinoformátov: DCP (2D) a 35 mm filmových kópií. Kino nesie zodpovednosť za kvalitu projekcie len v prípade dodania týchto profesionálnych projekčných kinoformátov. Projekcie iných formátov zabezpečuje len v obmedzenom rozsahu a vo výnimočných prípadoch.

  2. Premietacie formáty je potrebné kinu poskytnúť na technickú skúšku minimálne 5 dní pred podujatím/premietaním. Upozorňujeme, že technická skúška garantuje len otestovanie spôsobilosti formátu k premietaniu, Kino nekontroluje kompletnosť a kvalitu nahrávky. Kompletná technická projekcia filmu je možná na základe samostatnej objednávky Organizátora, pričom sa vyžaduje osobná účasť Organizátora na projekcii.

 2. Propagácia, catering, výstavy a ďalšie aktivity v priestoroch kina
  1. Rozsah a spôsob využívania priestorov foyer (napr. výstavy, prezentačné materiály a pod.) je potrebné vopred konzultovať so zástupcom Kina pred vyhotovením objednávky/zmluvy, v opačnom prípade nebude Organizátorovi podujatia k dispozícii na žiadne špecifické aktivity.

  2. Občerstvenie k jednotlivým akciám spravidla nie je možné realizovať v priestoroch foyer Kina, pre tieto účely je možné využiť kaviareň KAFEHAUS LUMIERE. Podmienky a rozsah cateringových služieb je potrebné dohodnúť priamo s prevádzkovateľom kaviarne: hudecova@kafehaus.sk.

  3. Výlep plagátov a iných propagačných materiálov vo foyer kina je možný len na plochách vyhradených na tieto účely. Výlep plagátov priamo na steny nie je povolený.

  4. Výlep plagátov na steny a stĺpy v kinosálach nie je povolený.

  5. Inštalácie a montáže (vŕtanie, lepenie a pod.) akýchkoľvek propagačných/reklamných materiálov/objektov nie je povolené.

  6. Realizácia akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov vo foyer, kinosálach a kinokabínach nie je povolená, pokiaľ vopred nie je dohodnutý iný postup. Súhlas na audiovizuálny záznam v priestore kina poskytuje SFÚ, súhlas s použitím audiovizuálneho záznamu z premietaného filmu (záznam z plátna) musí Organizátor vyžiadať od majiteľa práv audiovizuálneho obsahu).

 3. Kinosály
  1. Sedenie v kinosálach je voľné.

  2. Do kinosál nie je možné vpúšťať viac divákov ako je kapacita jednotlivých kinosál. (Sedenie na schodoch je z bezpečnostných dôvodov zakázané.)

  3. Do kinosál nie je možné vpúšťať divákov s jedlom a neuzavretými nápojmi.

 4. Pred oficiálnym zaslaním objednávky/zmluvy Vám odporúčame dôsledne sa oboznámiť s technickým vybavením jednotlivých kinosál, Kino poskytuje služby len v rozsahu svojich technických možností. Technické vybavenie kinosál je špecifikované na webstránke kina

Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie týchto všeobecných podmienok.

V Bratislave, 4. 3. 2024