Filmový kabinet

Filmový kabinet bude pokračovať na jeseň 2024. 

Filmový kabinet je prehľadový populárno-náučný cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie. Tvoria ho projekcie vybraných diel raného filmu, snímok pred- i povojnového obdobia, nových vĺn a hnutí až po súčasnosť, spojené s výkladom filmu a odborným lektorským úvodom.  

Cyklus je určený študentom stredných všeobecných i umeleckých škôl, študentom spriaznených odborov vysokých škôl, akými sú umenovedy, estetika, filozofia, návštevníkom filmových klubov, ale aj pre ostatnú odbornú a laickú verejnosť. 

Cyklus Filmový kabinet vznikol na základe nedostatočného povedomia o dejinách kinematografie na Slovensku a jeho zámerom je vytvoriť platformu, kde sa aj široká verejnosť môže dostať do kontaktu s odborníkmi a zúčastniť sa filmového skúmania. Jeho cieľom je nielen ponúknuť divákovi znalosti atraktívnou formou, ale ako hovoria jeho lektori a dramaturgovia, filmový teoretik Michal Michalovič a filozof a estetik Juraj Oniščenko, predovšetkým „prebudiť v divákovi hlbšiu túžbu po vzdelaní a filme“. Filmový kabinet je preto určený pre všetkých záujemcov o film a filmové umenie. Jeho návštevníci budú mať možnosť získať nový pohľad na film ako umenie, dozvedieť sa zaujímavosti alebo spoznať nový kontext, ktoré sú rozhodujúce pri nazeraní na film. Kabinet prinesie aj informácie, ku ktorých zdrojom nie je ľahké sa dostať, a vďaka nim si budú môcť jeho účastníci utvoriť netradičný náhľad na jednotlivé filmové diela z histórie svetovej i slovenskej kinematografie. Cieľom Filmového kabinetu je pri zachovaní kontinuity dejín filmu ukázať nové cesty k vnímaniu filmových diel a období, v ktorých vznikali. 

Názov Filmový kabinet sa rodil dlho a formoval sa so zámerom obsiahnuť šírku pojmu filmové vzdelávanie. Lektori kabinetu objasňujú, že „pokiaľ je naším prvoradým cieľom zvyšovať túžbu po filme a jeho hlbšom poznávaní, je vhodné, aby myšlienka súvisela s dobrodružstvom, ktoré sa odohráva práve v kabinete. Poznávanie v kabinete je osobné, uvoľnené, experimentálne, tvorivejšie. Netvrdíme, že je nutné diváka zapájať do konfrontácie názorov a nápadov, pokiaľ si to neželá, chceme však, aby sa každé stretnutie stalo udalosťou svojho druhu. Akákoľvek návšteva kabinetu od útlych rokov znamenala pre väčšinu význam takejto objavnej dobrodružnej udalosti v kontraste s dennodenným šúchaním školských lavíc“.

Filmový kabinet svojím zameraním nie je priekopníkom, ale nasledovníkom. Jeho lektori sa inšpirovali cyklom Malá filmová akadémia z prelomu 70. a 80. rokov minulého storočia a dúfajú, že „bude svojbytným podujatím a že jeho návštevníci si rozšíria nielen povedomie o súvislostiach dejín kinematografie, ale že v nich zároveň ožije nehasnúca túžba spoznávať aj ďalej rôznorodosť siedmeho umenia. Spojenie prednášky s projekciou v kontexte celého podujatia, mapujúceho viac než 100 rokov kinematografie, kde výklad poukazuje, prepája, rozširuje a otvára nové horizonty v poznaní filmu, robí totiž z celého projektu jedinečnú udalosť,“ uzatvárajú Michal Michalovič a Juraj Oniščenko.

Prehľadový cyklus o dejinách svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet organizuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK). Autentické projekcie sa realizujú predovšetkým z unikátnych archívnych 35 mm filmových kópií Národného filmového archívu SFÚ.
Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.

 

 

Kabinet