Pracovné ponuky

Zamestnávateľ: Slovenský filmový ústav, Grösslingova 32, 811 09 Bratislava, IČO: 891 444
štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.

Stredisko a miesto výkonu práce: Kino Lumière – kino Slovenského filmového ústavu, Špitálska 4, 811 08 Bratislava (v čase rekonštrukcie Kina Lumière v partnerských kinách v Bratislave)

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Dlhodobá brigáda: premietač/premietačka

Hľadáme nové kolegyne a kolegov na pozíciu premietač/premietačka. Výzva na zasielanie žiadostí je otvorená do 5. mája 2024. 

Dlhodobá brigáda: uvádzač/ka > pokladník/čka > vedúci/a smeny

Ľutujeme, momentálne nie je zverejnená žiadna výzva na predkladanie žiadostí o prijatie na túto pozíciu.

Trvalý pracovný pomer

Ľutujeme, momentálne nie je zverejnená žiadna výzva na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania.