O nás

Logo na stiahnutie 

Kino Lumière je bývalé kino Charlie centrum a Charlie’s, ktoré sídli na Špitálskej ulici 4 v Bratislave. Je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe ho má Slovenský filmový ústav (SFÚ) od roku 1991, keď sa stal samostatnou inštitúciou a tieto priestory dostal do svojej zriaďovacej listiny delimitáciou zo Slovenskej filmovej tvorby Koliba. Od začiatku boli priestory filmového klubu prevádzkované prostredníctvom nájomcov, SFÚ ho využíval len na prevádzkovanie archívneho kina Filmotéka. SFÚ sa stal priamym prevádzkovateľom kina až v roku 2011, a premenoval priestory na Kino Lumière.

Názov Kina Lumière symbolizuje návrat k podstate kinematografie a zároveň vyjadruje poctu zakladateľom filmu. História staronového Kina Lumière na Špitálskej sa začala písať 12. septembra 1976, jeho štyri kinosály, klubové a kaviarenské priestory dostali vtedy názov Filmový klub. Autorom projektu tohto objektu bol Ing. Arch. Pavol Ondreička, kino patrilo pod Ústredie Slovenského filmu. Filmový klub bol od začiatku svojej existencie miestom väčšiny formálnych aj neformálnych stretnutí nielen divákov s filmom, ale aj filmových tvorcov, pre ktorých sa toto miesto stalo „stánkom“ slovenského filmu. V súčasnosti je prvoradým záujmom prevádzkovateľov čo možno najdôstojnejšie na túto tradíciu Filmového klubu nadviazať a naďalej ju rozvíjať.

 Kino Lumière ponúka návštevníkom štyri kinosály, dve s čiastočne bezbariérovým prístupom (K1, K2).

Programová koncepcia Kina Lumière zodpovedá jeho charakteru filmového klubu. Prioritami sú slovenský film, európska kinematografia a archívne kino. Uvádza pravidelné cykly a tiež prehliadky a festivaly.

Kino Lumière je prvé kino na Slovensku, ktoré získalo Cenu filmových novinárov za dramaturgiu.

Kino Lumière v roku 2014 získalo ocenenie Europa Cinemas za najlepšiu dramaturgiu. 

Program kina zostavuje programová rada v zložení:

  • Zita Hosszúová · manažérka Kina Lumière
  • Miroslav Ulman · odborný referent Audiovizuálneho informačného centra SFÚ
  • Martin Kaňuch · šéfredaktor časopisu KINO – IKON
  • Rastislav Steranka - riaditeľ NKC SFÚ
  • Simona Nôtová · tlačová tajomníčka SFÚ

Zodpovedný za prevádzku a dramaturgickú koncepciu kina:

  • Peter Dubecký · generálny riaditeľ, Slovenský filmový ústav

Pracovníci a pracovníčky kina

  • Zita Hosszúová (vedúca kina)
  • Boris Šlapeta (projekcie, technické riešenia)
  • Anna Lazor (program, prevádzka)
  • Nataša Findrová Jurčová (sociálne siete, kampane, prevádzka)

Prevádzkovateľ

Slovenský filmový ústav, zastúpený Petrom Dubeckým – generálnym riaditeľom
Sídlo: Grösslingová 32, 811 09 Bratislava
IČO: 00891444
DIČ: 2020831439
nie je platca DPH
VAT: SK2020831439 (relevantné len pre zahraničných dodávateľov)
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Č. účtu: 7000070641/8180
IBAN: SK33 8180 0000 0070 0007 0641, BIC: SPSRSKBA

Poštová adresa (listové zásielky a doporučené zásielky):
Slovenský filmový ústav 
odd. KINO LUMIERE
Grösslingová 32
811 09 Bratislava

Adresa doručovania filmov (kuriérom):
Kino Lumiere/Kafehaus Lumiere
Špitálska 4
811 08 Bratislava
kontakt: Zita