Trvalý pracovný pomer

Ľutujeme, momentálne nie je zverejnená žiadna výzva na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania.

Predchadzajúca výzva:

Kino Lumiere hľadá zodpovednú osobu, ktorá nám pomôže skvalitniť služby Kina Lumiere. Ak uvažujete o tom, že by ste to mohli byť práve VY, čítajte ďalej. Uzávierka žiadostí je 2. 2. 2019.

Výzva na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestanania

Zamestnávateľ: Slovenský filmový ústav, Grösslingova 32, 811 09 Bratislava, IČO: 891 444
štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.
Pracovná pozícia: samostatný odborný referent | samostatná odborná referentka
Stredisko: Kino Lumière – kino Slovenského filmového ústavu, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer
Miesto práce: Bratislava
Termín nástupu: marec 2019, resp. podľa dohody
Platové podmienky: v zmysle zákona 553/2003 Z.z.  základný tarifný plat: TT 6, t.j. 695,50 € btto (pri praxi od 2 rokov) plus po uplynutí skúšobnej doby (min.1 mesiac) osobné ohodnotenie
Informácie o tarifných platoch nájdete na tejto stránke >

Náplň práce:

 • zabezpečovanie kultúrnych a/alebo vzdelávacích podujatí, programových činností,
 • administrácia webstránky kina, editácia textov a obrázkov, príprava podkladov pre webstránku a sociálne siete, správa sociálnych sietí, online komunikácia s návštevníkmi kina,
 • správa zásobovania kina, objednávky tovaru, príprava prieskumov trhu a ich vyhodnotení,
 • práca s finančnou hotovosťou (pokladnica kina - kontrola základných hotovostných operácií, denných uzávierok kina, administratíva spojená s hotovostnými platbami kina),
 • vybavovanie telefonickej, e-mailovej a poštovej agendy Kina Lumière, požiadaviek na projekčné služby a i.,
 • predaj vstupeniek a ďalšieho sortimentu kina, práca s fiškálnou pokladňou a predajným systémom kina,
 • inventúry a kontrola predaja doplnkového sortimentu kina (publikácie, dvd, časopisy a pod.),
 • ďalšie činnosti spojené so zabezpečením prevádzky kina.

Kvalifikačné predpoklady pre pozíciu:

 • minimálne dosiahnuté vzdelanie: úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 • organizačné schopnosti na úrovni samostatného rozhodovania pri zabezpečení požadovaných stanovených cieľov,
 • skúsenosti v oblasti administrácie webu alebo správy internetových portálov či sociálnych sietí a/alebo iná prax z oblasti audiovízie a prípravy informačných textov v slovenčine,
 • skúsenosti v oblasti aktívnej práce s programami google docs, resp. inými textovými, tabuľkovými, poštovými a prezentačnými programami (Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint, Word)
 • základná prax v práci s finančnou hotovosťou, fiškálnou pokladňou a uzávierkami,
 • výborná znalosť slovenského jazyka,
 • znalosť anglického jazyka na užívateľskej úrovni,
 • znalosti v oblasti slovenskej a svetovej kinematografie,
 • uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z. z. a akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z. z.

Priebeh výberového konania:

1. kolo: Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu zaslať žiadosť o prijatie do zamestnania elektronickou formou. Žiadosti je možné zasielať do 6. 2. 2019 - 23:59 prostredníctvom portálu profesia.sk (pracovná ponuka na profesia.sk >).

Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti:

 • textovú informáciu: Týmto vás žiadam o prijatie do zamestnania na pozíciu Samostatný odborný referent Kina Lumière.
 • štrukturovaný životopis (pdf)
 • motivačný list (max 1800 znakov, pdf)

2. kolo: Na základe predloženej žiadosti a jej povinných náležitostí bude časť uchádzačov prizvaná na ústny pohovor. Uchádzačov budeme kontaktovať e-mailom do 11. 2. 2019. Druhé kolo výberového konania – pohovor sa uskutoční dňa 18. 2. 2019 od 14:00 v priestoroch Kina Lumière (Špitálska 4, 811 08 Bratislava).

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Zverejnené dňa: 23. 1. 2019