Očami filmových spravodajcov

Každý prvý pondelok v mesiaci.

Cyklus zostavuje a lektorsky uvádza publicista a režisér Rudolf Urc.

Týždeň vo filme  /TvF/  bol od roku 1945 do roku 1990 najreprezentatívnejším domácim filmovým periodikom. Odzrkadloval premeny a výkyvy v spoločenskom dianí a citlivo reagoval na politické turbulencie. Každé vydanie žurnálu obsahovalo viac-menej pestrú skladačku súčasných domácich i zahraničných materiálov. Tvorcovia týždenníka sa snažili o vyváženú koncepciu, často však determinovanú dobovými okolnosťami. V širokom časovom horizonte bolo prostredníctvom tohto média spracovaných množstvo spoločenských, politických, kultúrnych či športových tém a problémov. Našim zámerom je priblížiť toto originálne filmové dielo súčasnému divákovi, pripomenúť ľudí, roky a udalosti spojené s tým-ktorým obdobím a vytvoriť tak priestor nielen pre obnovu historickej pamäte, ale aj podnet pre rozjímanie o kontextoch. Cyklus Očami filmových spravodajcov budeme uvádzať vždy v prvý pondelok v mesiaci. V rámci jedného programu premietneme 5 – 6 vydaní TvF z 35 mm filmových kópií. Náš výber spočíva v tom, že diváci síce uvidia vždy celé vydanie jednotlivého čísla TvF, ale osobitne upozorníme na vybrané tematické okruhy, ktorými chceme zaujať. Tento príťažlivý koncept umožňuje uviesť rôznorodé snímky, ale súčasne sústrediť divácku pozornosť práve na konkrétny tematický okruh. Pre najbližšie obdobie  tak ponúkneme pohľad na vývoj a premeny Bratislavy, kritické šoty spred šesťdesiatich rokov či maďarské udalosti z roku 1956 očami slovenských spravodajských reportérov.