Filmový kabinet špeciál: Werner Herzog

Milé frekventantky, milí frekventanti,
dovoľujeme si vás informovať, že po rôznych peripetiách sa nám podarilo opätovne rozbehnúť vzdelávací program Filmový kabinet špeciál: Werner Herzog. S realizáciou prednášok spojených s projekciami filmov pokračujeme od 12. apríla na pôde FTF VŠMU (kinosála Klap, Svoradova 2, Bratislava). Päť predstavení venovaných tvorbe nemeckého velikána svetového filmu bude prebiehať každú stredu o 18:30, presný program nájdete tu: https://cinepass.sk/kabinet/sk/ticketsVáš cinepass zakúpený minulý rok je samozrejme v platnosti.

V prípade, že nemáte záujem predstavenia Filmového kabinetu špeciál navštevovať, prosíme vás, aby ste do 12. apríla  zaslali email s požiadavkou na storno vášho cinepassu a to nasledovne:
Komu: support@cinepass.sk, kinolumiere@sfu.sk, Predmet: Filmovy kabinet special Werner Herzog: storno cinepassu
Telo správy: Dobrý deň, vzhľadom na zmenu realizácie termínu podujatia Filmový kabinet špeciál: Werner Herzog vás žiadam o storno môjho cinepassu a vrátenie zrealizovanej platby.

Veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na stretnutie na FTF VŠMU (Svoradova 2).

S pozdravom,
tím Filmového kabinetu

Werner Herzog, kľúčový predstaviteľ nemeckej i svetovej kinematografie oslávil minulý rok 80. narodeniny. Počas šiestich dekád nakrútil dovedna okolo 70 hraných i dokumentárnych filmov nespočetného množstva fascinujúcich tém, všemožných rozsahov, v rôznych krajinách i jazykoch. Jeho všestranná osobnosť sa neobmedzuje len na oblasť kinematografie, je aj režisérom opery, či spisovateľom, ktorý by bez problémov naplnil nejeden semester Filmového kabinetu. V priebehu dvoch mesiacov jesenného špeciálu, ktorý nasleduje po treťom, teda záverečnom chronologickom semestri, ponúkne kabinet rytmicky sa striedajúce hrané i dokumentárne diela Wernera Herzoga v počte šesť programových blokov, ktoré na jednej strane podrobne preskúmajú jeho mnohorakú, nasýtenú tvorbu z historického, filmovo-teoretického, filozofického i spoločensko-politického hľadiska a zároveň plynulo nadviažu na nový nemecký film – jednu z prednášok predchádzajúceho semestra. Werner Herzog pozoruhodným spôsobom prepája minulosť a budúcnosť. V súčasnej "postfaktuálnej" dobe, keď sa spoločnosť triešti do protipólov konzervativizmu hlásajúceho návrat k tradičným hodnotám na jednej strane a progresivizmu otočeného najmä do budúcnosti na strane druhej, sú autori ako Werner Herzog, ktorí prepájajú históriu s ohľadom na súčasnosť a demaskujú pseudohodnoty, obzvlášť dôležití. 

Herzog vs. herec                                            12.04.2023 o 18:30  FTF VŠMU (Svoradova 2)
Film: Môj najlepší nepriateľ, 1999

V dejinách kinematografie sa popri rozhodnutí samotného autora zaujať hlavnú rolu vo filme (Chaplin, Welles) objavujú kongeniálne spojenia medzi hercami a režisérmi. Tieto spojenia bývajú rôzne. Často sa objavia medzi režisérom a herečkou ako napríklad v prípade Ingmara Bergmana a Bibi Andersson, alebo neskôr Liv Ullmann. Alfred Hitchcock bol sklamaný, keď sa Grace Kelly stala kňažnou a už nemohla ďalej vystupovať vo filme. Častokrát ide o všeobecné prepojenie ako v prípade sovietskej montážnej školy a ich kolektívneho hrdinu, alebo koncept „naturščika“. V šesťdesiatych rokoch sa do popredia dostáva herec ako alter-ego režiséra, o takéto spojenia ide napríklad v prípade spolupráce Federica Felliniho s Marcellom Mastroiannim, Jean-Lucom Godardom so Jean-Paulom Belmondom, Françoisa Truffauta so Jean-Pierre Leáudom, či Andrzeja Wajdu so Zbigniewom Cybulskim. Spolupráca medzi režisérom a hercom vyčnieva predovšetkým v prípade Wernera Herzoga a Klausa Kinského, keďže si režisér nikdy nemohol byť istý hercovým prejavom, a to dokonca natoľko, že na udržanie herca pred kamerou sa rozhodol použiť zbraň. Nie je to však len zásluha výbušnej, nepredvídateľnej a zrejme aj násilnej povahy Kinského, svoju rolu určite zohrali aj príliš veľké nároky režiséra na hereckú prácu.                                                       

Herzog a pravda                                          19.04.2023 o 18:30  FTF VŠMU (Svoradova 2)
Film: 
Fitzcarraldo, 1982

Jedným z veľkých inšpiračných zdrojov Wernera Herzoga je filozofia. Vzťah skutočnosti a filmovej tvorby ako výpovede určuje rámec prístupu k základnej filozofickej otázke, ktorou je hodnota pravdy. Klasicky sa pravda vníma ako vzťah zhody medzi vecou (skutočnosťou) a vetou (výpoveďou) o tejto skutočnosti. V 20. storočí sa v nemeckej filozofii najmä vplyvom Martina Heideggera ukazuje nový prístup k pravde, ktorý sa obracia viac k antickej tradícii. Aguirre hnev Boží, Fitzgarraldo sú historické filmy, tak ako je možné pri nich tematizovať vzťah filmu a skutočnosti? Herzog odmieta klasickú definíciu pravdy ako zhody výpovede so skutočnosťou a uchopuje ju v duchu gréckej tradície ako alétheia, teda privádzanie veci zo skrytosti do zjavnosti. Je to postoj, ktorým sa tematizuje nielen pozorovateľ a jeho predmet, ale dôležitý je prístup ku svetu, teda spôsob akým sa svet javí a dáva. Pri Herzogových filmoch teda nejde o otrocké kopírovanie, alebo dokumentárnosť, ale o pravdivý obraz, pomocou ktorého je možné preniknúť k danej udalosti, prípadne svetu ako celku. 

Herzog vs. príroda                                     26.04.2023 o 18:30 FTF VŠMU (Svoradova 2)  
Filmy: La Soufrière + Fata Morgana, 1971

Ak je extáza v zmysle základným Herzogovým pojmom pri pravde, tak je kľúčové k pochopeniu aj prírody. Neznamená len údiv, alebo vyšinutie, ale aj vytrhnutia zo statickosti smerom von. Imanuel Kant rozlíšil hodnotu krásy, ktorá náleží umeleckým artefaktom a ideu vznešenosti prináležiacu prírode. Umelecká krása sa od vznešenosti odlišuje okrem iného v tom, že obrazotvornosť dokáže dať formu matérii, kdežto vznešenosť obrazotvornosť prekračuje, tá zlyháva a otvára sa nekonečnosti. Herzogova príroda túto stálu formu krásy rozrušuje a vytrháva diváka smerom k nepredvídateľnosti a chaosu. Režisér veľmi často umiestňuje svoje postavy a premýšľanie o extatickej pravde do prostredia divokej prírody. Príroda nie je vnímaná ako pohostinné miesto v duchu „dobrotivej matky“, ale v duchu nemeckej romantickej tradície je uchopená predovšetkým ako živel nekonečne presahujúci človeka. Hoc človek z nej predsa len pochádza, jej základnými vlastnosťami sú divokosť, krutosť a indiferentné postavenie mimo morálnych hodnôt dobra a zla.

Herzogov jedinec, spoločnosť a americký sen   03.05.2023 o 18:30 FTF VŠMU (Svoradova 2) 
Film: Stroszek, 1977

Herzogova známa aféra o zjedenej topánke sa odohrala v Spojených štátoch a sám režisér sa do Ameriky nakoniec presťahoval. Nemeckí autori v 70. rokoch však zaujímali voči tzv. americkej slobode skeptický, ba priam cynický postoj, čo viedlo k ich snahe hľadať akúsi autentickejšiu Ameriku na miestach akým je napríklad stredozápad. Cieľom týchto snáh bolo nazrieť za hranice seba-prezentácie USA, filmári (ale aj spisovatelia) sa teda vydávali za hranice Hollywoodu. V prípade Herzogovho Stroszeka zavítame do Wisconsinu. Herzog sa tu pozerá na Spojené štáty ako na čosi cudzie, priam mimozemské, očami postavy emigranta, brániaceho sa logike amerického kapitalizmu. Tzv. personae in extremis, miesto jedinca v rámci spoločnosti, úvahu nad americkým snom, to všetko možno mapovať vo filme Stroszek, ako aj iných Herzogových opusoch.

Herzog a kinematografia                          10.05.2023 o 18:30 FTF VŠMU (Svoradova 2)   
Film: Nosferatu - Fantóm noci, 1978

Filmy, ktoré majú auto-referenčný charakter, teda také, ktorých predmetom je film samotný, patria podľa niektorých teoretikov k najzaujímavejším fenoménom. Werner Herzog sa podobne ako ostatní autori nového nemeckého filmu, vo svojej tvorbe vyrovnáva s dvomi veľkými kinematografickými problémami. Jednak je to problém komerčnosti filmu a umenia celkovo reprezentovaný reflexiou Hollywoodskej kinematografie. Druhým veľkým kinematografickým problémom je problém minulosti, teda histórie kinematografie, ktorú reprezentuje najmä nemecký expresionizmus. Najinšpiratívnejší režisér, ku ktorému sa najviac hlásia autori nemeckého nového filmu je Friedrich Munrau. Nereaguje na neho len Herzog, hoc ten najvehementnejšie, ale napríklad aj Wenders vo filme Stav vecí, a koniec koncov všetci signatári Oberhausenského manifestu z roku 1962 sa hlásia k odkazu nemeckej povojnovej nemej kinematografie. Nosferatu je svojím fantaskným námetom na jednej strane najvzdialenejším filmom od dokumentaristickej línie Herzogovej kinematografie. Na druhej strane, zdá sa, že obraz monštra, ktorým je upír sa priam personifikuje najvnútornejšie Herzogove presvedčenie o prírode.

Filmový kabinet organizujeme v spolupráci s Goetheho inštitútom. Fotografie k filmu poskytol © Werner Herzog Film.

More info

Môj najlepší nepriateľ | Filmový kabinet: Werner Herzog

Mein liebster Feind; Werner Herzog, 1999, versions: CS languages: deu, eng

Dokumentárny film o Klausovi Kinskom nakrútený po jeho smrti je spomínaním Herzoga na vzájomnú dlhoročnú spoluprácu a zábavné, až neuveriteľné príhody z ich spoločných projektov. Excentrický herec a dôvtipný režisér sa stretli pri piatich filmových projektoch a jedná sa o jednu z najkontroverznejších spoluprác. Film Môj nalepší nepriateľ obsahuje rozhovory s hereckými kolegami, scény zo všetkých piatich spoločných filmov: Aguirre, hnev Boží, Nosferatu - Fantóm noci, Woyzeck, Cobra Verde a Fitzcarraldo, ale aj niekoľko výbuchov hnevu Klausa Kinského zaznamenaných počas natáčania. + PREDNÁŠKA: Herzog vs. herec (Juraj Oniščenko) V dejinách kinematografie sa popri rozhodnutí samotného autora zaujať hlavnú rolu vo filme (Chaplin, Welles) objavujú kongeniálne spojenia medzi hercami a režisérmi. Tieto spojenia bývajú rôzne. Často sa objavia medzi režisérom a herečkou ako napríklad v prípade Ingmara Bergmana a Bibi Andersson, alebo neskôr Liv Ullmann. Alfred Hitchcock bol sklamaný, keď sa Grace Kelly stala kňažnou a už nemohla ďalej vystupovať vo filme. Častokrát ide o všeobecné prepojenie ako v prípade sovietskej montážnej školy a ich kolektívneho hrdinu, alebo koncept „naturščika“. V šesťdesiatych rokoch sa do popredia dostáva herec ako alter-ego režiséra, o takéto spojenia ide napríklad v prípade spolupráce Federica Felliniho s Marcellom Mastroiannim, Jean-Lucom Godarda so Jean-Paulom Belmondom, Françoisa Truffauta so Jean-Pierre Leáudom, či Andrzeja Wajdu so Zbigniewom Cybulskim. Spolupráca medzi režisérom a hercom vyčnieva predovšetkým v prípade Wernera Herzoga a Klausa Kinského, keďže si režisér nikdy nemohol byť istý hercovým prejavom, a to dokonca natoľko, že na udržanie herca pred kamerou sa rozhodol použiť zbraň. Nie je to však len zásluha výbušnej, nepredvídateľnej a zrejme aj násilnej povahy Kinského, svoju rolu určite zohrali aj príliš veľké nároky režiséra na hereckú prácu. Filmový kabinet organizujeme v spolupráci s Goetheho inštitútom. Fotografie k filmu poskytol © Werner Herzog Film. Show more

2D CS 15
More info

Fitzcarraldo

Fitzcarraldo; Werner Herzog, 1982, versions: CS languages: deu, ita, spa

Fitzcarraldo is an obsessed opera lover who wants to build an opera in the jungle. To accomplish this he first has to make a fortune in the rubber business, and his cunning plan involves hauling an enormous river boat across a small mountain with aid from the local Indians. Show more

2D CS 15
More info

La Soufrière + Fata Morgana | Filmový kabinet: Werner Herzog

La Soufrière + Fata Morgana; Werner Herzog, 1971, versions: OR languages: eng, fra, deu

La Soufrière, r. Werner Herzog, 1977, 31'
La Soufrière je "čakaním na nevyhnutnú katastrofu", ako prezrádza podnadpis tohto stredometrážneho dokumentárneho filmu, v ktorom sa režisér so svojim štábom vybral tam, odkiaľ takmer všetkých krátko predtým evakuovali –na ostrove Guadalope k sopke La Soufrière, ktorá má každú chvíľu vybuchnúť. Takmer všetkých. Na ostrove totiž ostalo pár jedincov, filmári sa za nimi vybrali v snahe zistiť dôvody a pohnútky ich zotrvania na nebezpečnom mieste. La Soufrière je nielen napínavým, priam šialeným dobrodružstvom, ale aj filozofickou rozpravou nad predurčenosťou osudu, odovzdaním sa prírode a schopnosťou prežívať prítomnosť. Fata Morgana, r. Werner Herzog, 1971, 79'
Prales, džungľa, sopečné okolie... Werner Herzog sa rád oddáva výrazným prírodným mizanscénam. Hlavnou postavou snímky Fata Morgana je tentokrát saharská púšť - miesto plné bizarných objektov: nedostavaných budov či tovární, mysterióznych ľudí i optických klamov. Rozprávačkou filmu je známa nemecká filmová historička a teoretička Lotte Eisnerová, ktorú s Herzogom spája silní a dlhoročné priateľské puto. + PREDNÁŠKA Herzog vs. príroda (Juraj Oniščenko) Ak je extáza v zmysle základným Herzogovým pojmom pri pravde, tak je kľúčové k pochopeniu aj prírody. Neznamená len údiv, alebo vyšinutie, ale aj vytrhnutia zo statickosti smerom von. Imanuel Kant rozlíšil hodnotu krásy, ktorá náleží umeleckým artefaktom a ideu vznešenosti prináležiacu prírode. Umelecká krása sa od vznešenosti odlišuje okrem iného v tom, že obrazotvornosť dokáže dať formu matérii, kdežto vznešenosť obrazotvornosť prekračuje, tá zlyháva a otvára sa nekonečnosti. Herzogova príroda túto stálu formu krásy rozrušuje a vytrháva diváka smerom k nepredvídateľnosti a chaosu. Režisér veľmi často umiestňuje svoje postavy a premýšľanie o extatickej pravde do prostredia divokej prírody. Príroda nie je vnímaná ako pohostinné miesto v duchu „dobrotivej matky“, ale v duchu nemeckej romantickej tradície je uchopená predovšetkým ako živel nekonečne presahujúci človeka. Hoc človek z nej predsa len pochádza, jej základnými vlastnosťami sú divokosť, krutosť a indiferentné postavenie mimo morálnych hodnôt dobra a zla. Filmový kabinet organizujeme v spolupráci s Goetheho inštitútom. Fotografie k filmu poskytol © Werner Herzog Film. Show more

2D OR 15
More info

Stroszek | Filmový kabinet: Werner Herzog

Stroszek; Werner Herzog, 1977, versions: SS languages: deu, eng

Bruno S. je pouličný muzikant na harmoniku a bývalý pacient psychiatrickej liečebne, ktorého práve prepustili z väzenia. Spolu s prostitútkou Evou a polo-senilným kamarátom Scheitzom sa rozhodnú emigrovať z Berlína do amerického Wisconsinu. Trojica však onedlho narazí na odvrátenú tvár amerického sna... V hlavnej úlohe Bruna S. – ako už naznačuje meno postavy – sa ocitol herec Bruno Schleinstein, ktorého pohnuté životné skúsenosti sa čiastočne pretavili aj do viacerých biografických čŕt filmu. + PREDNÁŠKA Herzogov jedinec, spoločnosť a americký sen (Juraj Oniščenko) Herzogova známa aféra o zjedenej topánke sa odohrala v Spo­ jených štátoch a sám režisér sa do Ameriky nakoniec presťa­ hoval. Nemeckí autori v 70. rokoch však zaujímali voči tzv. americkej slobode skeptický, ba priam cynický postoj, čo viedlo k ich snahe hľadať akúsi autentickejšiu Ameriku na miestach akým je napríklad stredozápad. Cieľom týchto snáh bolo nazrieť za hranice sebaprezentácie USA, filmári, ale aj spisovatelia sa teda vydávali za hranice Hollywoodu. V prípade Herzogovho Stroszeka zavítame do Wisconsinu, na Spojené štáty pozeráme ako na čosi cudzie, priam mimozemské, očami emigranta, očami postavy brániacej sa logike amerického kapitalizmu. Na posta­vy vystavené hraničným situáciám, tzv. personae in extremis, na miesto takýchto jedincov v rámci spoločnosti, úvahy nad sklamaním či vytriezvením z amerického sna, to všetko a ešte viac možno mapovať v tragikomédii Stroszek, ako aj iných Herzogových opusoch. Filmový kabinet organizujeme v spolupráci s Goetheho inštitútom. Fotografie k filmu poskytol © Werner Herzog Film. Show more

2D SS 15
More info

Nosferatu the Vampyre

Nosferatu – Phantom der Nacht; Werner Herzog, 1979, OV (nem.) + AT | Nemecká jeseň; Werner Herzog, 1979, versions: OR , SS

Count Dracula moves from Transylvania to Wismar, spreading the Black Plague across the land. Only a woman pure of heart can bring an end to his reign of horror. http://www.imdb.com Show more

2D OR SS 15