Všeobecne záväzné podmienky nákupu a rezervácie vstupeniek prostredníctvom internetu

Všeobecne záväzné podmienky nákupu a rezervácie vstupeniek prostredníctvom internetu

Všeobecne záväzné podmienky nákupu a rezervácie vstupeniek prostredníctvom internetu, platné na prevádzkach prevádzkovateľa Slovenský filmový ústav.
Všeobecné záväzné podmienky vymedzujú práva predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník) a platia iba pri kúpe a rezervácie vstupeniek cez internet.

REZERVÁCIA VSTUPENIEK
Zákazník berie na vedomie, že rezervácia je nezáväzná a v prípade, že si vstupenky nevyzdvihne v stanovenom čase pred začatím predstavenia, prevádzkovateľ môže vstupenky uvoľniť k ďalšiemu predaju bez ďalšieho oznámenia zákazníkovi. Stanovený čas expirácie rezervácie je oznámený zákazníkovi ihneď po ukončení rezervácie v rezervačnom systéme a zároveň zaslaný e-mailom, pokiaľ bol e-mail správne zadaný. Vstupenky si zákazník môže vyzdvihnúť len v pokladni a to oznámením variabilného čísla rezervácie alebo svojich kontaktných údajov zadaných pri rezervácii.

Zákazník berie na vedomie, že súčasne si môže rezervovať vstupenky len na 1 predstavenie. Rezervovať vstupenky na ďalšie predstavenia môže až po ukončení rezervácie, ktorú predtým začal. Pokiaľ zákazník nedodrží tieto pokyny, prevádzkovateľ neručí za jeho rezerváciu, napriek tomu, že zákazník obdrží email o potvrdení rezervácie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie takejto rezervácie a to bez oznámenia zákazníkovi.

Zákazník berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí, že ním zadané kontaktné údaje môžu byť zaznamenané v systéme za účelom neskoršieho kontaktovania prevádzkovateľom alebo jeho pracovníkmi. Zákazník súčasne berie na vedomie a súhlasí, že v prípade opakovanej neprebratej a neodvolanej rezervácie, mu môže byť budúca rezervácia zablokovaná. Rezerváciu je možné odvolať osobne alebo kliknutím na odkaz v potvrdení rezervácie.

KÚPA VSTUPENIEK
Vzmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. O výmenu zakúpených vstupeniek za iné predstavenie v rovnakej hodnote je možné požiadať v pracovné dni najneskôr 24 hodín pred začiatkom predstavenia, a to písomne na emailovú adresu manazer.lumiere@gmail.com. Žiadosť musí obsahovať názov, dátum, čas, počet vstupeniek, cenu celkom pôvodného nákupu a názov, dátum a čas predstavenia na ktoré spotrebiteľ žiada vystaviť nové vstupenky. Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nemusí byť vybavená. Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu je spravidla možné vrátiť iba z dôvodu, že sa predstavenie z technických príčin neuskutoční (porucha na technickom zariadení, nebol dodaný film a podobne) a to maximálne do 30 dní od plánovaného uskutočnenia predstavenia. V takomto prípade je potrebné zaslať oficiálnu žiadosť o vrátenie plnej hodnoty zaplateného vstupného na e-mailovú adresu manazer.lumiere@gmail.com. 

Žiadosť musí obsahovať názov predstavenia, dátum a čas, počet vstupeniek a cenu celkom, variabilný symbol platby a číslo účtu, na ktorý má byť zaplatená čiastka poukázaná. Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nemusí byť vybavená.

V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá zákazníkovi vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.

Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Uvedené obchodné podmienky sú platné v deň zakúpenia alebo vykonania rezervácie vstupeniek zákazníkom.