Week of Slovak Film 2020 - events

7. - 11. decembra 2020

Sprievodné podujatia prehliadky slovenského filmu za rok 2019 boli kvôli pretrvávajúcej pandémii odložené. Po uvoľnení oaptrení vás pozývame na odbornú časť a sprievodné podujatia prehliadky v termíne od 7. do 11. decembra v Kine Lumière.

Na všetky odborné panely a semináre je vstup voľný, kapacita v kinosále je však obmedzená na 30 miest a je potrebné vyzdvihnúť si nulovú vstupenku v pokladni kina. Časť podujatí bude k dispozícii ako live stream aj online na www.kino-doma.sk a Facebooku Kina Lumière.

Vstupné na filmovú časť sprievodných podujatí je uvedené pri jednotlivých projekciách.

More info

Panelová diskusia o slovenskom hranom filme 2019 | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Týždeň slovenského filmu 2020 - sprievodné podujatia; 2020,

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.
Autorky príspevkov: Zuzana Mojžišová + Roberta Tóthová
Dramaturgička a moderátorka: Jelena Paštéková - do kinosály K2 si rezervujte miestenku v pokladni kina, kapacita je obmedzená.
- live stream bude prístupný 15 minút pred začiatkom, na webstránke www.kino-doma.sk. Zuzana Mojžišová je filmová recenzentka a spisovateľka. Pôsobí ako šéfredaktorka študentského filmového časopisu Frame a učí na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU (kultúra písaného slova, oral history, filmová prax, obrazy inakosti vo filme). Okrem časopisecky a zborníkovo publikovaných článkov a štúdii vydala knižne Premýšľanie o filmových Rómoch (VŠMU, 2014), O ľuďoch a snoch (VŠMU, 2016), Za rómskym ľudom (OZ Žudro, 2017), spolu s Janou Belišovou je autorkou kníh Phurikane giľa (OZ Žudro, 2002) a O Del dživel (OZ Žudro, 2014). Napísala zbierku poviedok Afrodithé (L.C.A., 1997), novely Bon Voyage (Artforum, 2010) a Genius loci (Artforum, 2013), román Modus vivendi (Artforum, 2019) či Rozprávky na sedem dní (Artforum, 2012). Roberta Tóthová vyštudovala scenáristiku na bratislavskej VŠMU pod vedením Dušana Dušeka a žurnalistiku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre pod vedením Karola Orbana. Po ukončení štúdia pôsobila ako filmová a kultúrna publicistka v denníku Pravda. Momentálne pre Pravdu píše o filme a kultúre ako externý redaktor, okrem toho pravidelne publikuje prevažne filmové recenzie a kritické texty v mesačníku Film.sk, kultúrno-spoločenskom mesačníku Kapitál a online filmovom magazíne Kinečko. Aktuálne pracuje na scenároch k dvom celovečerným autorským hraným filmom. Jelena Paštéková je filmová a literárna bádateľka. Pôsobí ako garantka odboru na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, venuje sa interdisciplinárnym vzťahom a metodológii. Autorka monografií Dejiny slovenskej kinematografie (SFÚ, 1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (SFÚ, 2016 – spolu s V. Macekom), Rozprávanie o rozprávaní (SFÚ, 2009), Dobrí predkovia a démoni (SAV, 2013-2014), ďalej kolektívnych vedeckých projektov Poetika a politika (Slovak Academic Press, 2004), Súčasné filmové teórie 1. Nové rámce, iné problémy (VŠMU, 2019). Publikovala filmologické štúdie Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie (SAV/VŠMU, 2011), Mediálna aktualizácia kultúrnych obsahov (FF UKF, 2011), Slovenské filmové vlnenie (2012), Balada ako intermediálny rytmus (SAV, 2017) či viaceré prace o Leopoldovi Laholovi. Show more

More info

Panelová diskusia o slovenskom dokumentárnom filme 2019 | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Týždeň slovenského filmu 2020 - sprievodné podujatia; 2020,

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.
Autori príspevkov: Eva Filová + Adam Straka
Dramaturgička a moderátorka: Jelena Paštéková - do kinosály K2 si rezervujte miestenku prostredníctvom v pokladni kina.
- live stream bude prístupný 15 minút pred začiatkom, na webstránke www.kino-doma.sk. Eva Filová absolvovala VŠVU a FTF VŠMU, kde pedagogicky pôsobí. Venuje sa najmä histórii slovenského filmu a publikuje v odborných časopisoch. Je autorkou knihy Eros, sexus, gender v slovenskom filme (SFÚ, 2013), spoluautorkou rozhlasového cyklu Kino-Ucho (2012 – 2014) a niekoľkých edukatívnych projektov. V rokoch 2014 až 2020 dramaturgicky a lektorsky pripravovala pásma krátkych filmov pre Filmotéku Kina Lumière a spolupracovala s festivalmi 4 živly, Febiofest, Art Film Fest a inými. Adam Straka je filmový kritik. Absolvoval Katedru audiovizuálnych štúdií na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU diplomovou prácou, v ktorej skúmal diela na pomedzí hraných a dokumentárnych postupov v slovenskej a českej kinematografii. V rokoch 2018 ‒ 2019 bol členom redakcie online časopisu Kinečko, kde doteraz prispieva. Ako filmový kritik taktiež prispieva do mesačníkov Film.sk či Kapitál. Dlhodobo ho zaujíma smerovanie filmových festivalov, z ktorých pravidelne prináša reportáže, recenzie a analýzy. V roku 2020 spoluzaložil novú distribučnú spoločnosť Film Expanded, ktorá sa zameriava na distribúciu dokumentárnych filmov, predovšetkým domácich dokumentárnych debutov. Jelena Paštéková je filmová a literárna bádateľka. Pôsobí ako garantka odboru na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, venuje sa interdisciplinárnym vzťahom a metodológii. Autorka monografií Dejiny slovenskej kinematografie (SFÚ, 1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (SFÚ, 2016 – spolu s V. Macekom), Rozprávanie o rozprávaní (SFÚ, 2009), Dobrí predkovia a démoni (SAV, 2013-2014), ďalej kolektívnych vedeckých projektov Poetika a politika (Slovak Academic Press, 2004), Súčasné filmové teórie 1. Nové rámce, iné problémy (VŠMU, 2019). Publikovala filmologické štúdie Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie (SAV/VŠMU, 2011), Mediálna aktualizácia kultúrnych obsahov (FF UKF, 2011), Slovenské filmové vlnenie (2012), Balada ako intermediálny rytmus (SAV, 2017) či viaceré prace o Leopoldovi Laholovi. Show more

More info

Panelová diskusia o slovenskej filmovej vede a kritike 2019 | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Týždeň slovenského filmu 2020 - sprievodné podujatia; 2020,

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.
Autor príspevku o filmovej kritike: Matej Sotník Okrúhly stôl na tému Praktická filmová veda: projekt Abecedár ako otváranie priestorov.
Úvod do diskusie: Martin Kaňuch, Jelena Paštéková, Jana Dudková, Petra Hanáková
Dramaturgička a moderátorka: Jelena Paštéková - do kinosály K2 si rezervujte miestenku v pokladni kina.
- live stream bude prístupný 15 minút pred začiatkom, na webstránke www.kino-doma.sk. Matej Sotník je filmový distribútor a kritik. Vyštudoval bakalársky stupeň na Katedre audiovizuálnych štúdií na FTF VŠMU, filmovú scenáristiku študoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici, semester strávil na Katedre dokumentu pražskej FAMU. Spoluzakladal distribučnú spoločnosť Film Expanded, kde sa venuje distribučným stratégiám a marketingu. S dokumentaristami Marekom Šulíkom a Mirom Remom založili alternatívnu distribučnú platformu Dokument na kolesách. Taktiež spoluzakladal a pôsobil v produkčnej firme VIRUSfilm. Venuje sa mysleniu a písaniu o filme, viedol dokumentárnu sekciu v Kinečku, dlhšie pôsobil v kultúrnej rubrike portálu Aktuality.sk. V súčasnosti je členom redakčnej rady a vedúcim filmovej sekcie mesačníka Kapitál. Jana Dudková pracuje v Ústave divadelnej a filmovej vedy CVU SAV. V minulosti pôsobila aj ako pedagogička na FTF VŠMU a na Univerzite Karlovej v Prahe. Venuje sa prienikom medzi teóriami postkoloniality a súčasným, najmä slovenským filmom. Je autorkou niekoľkých desiatok štúdií a troch monografií, z toho jednej o ponovembrovom slovenskom filme (Slovenský film v ére transkulturality, Vlna, 2011) a dvoch venovaných srbskému filmu (Balkán alebo metafora: balkanizmus a srbský film 90. rokov, SFÚ, 2008; Línie, kruhy a svety Emira Kusturicu, SFÚ, 2001). Petra Hanáková absolvovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a bakalársky tiež filmovú vedu na FTF VŠMU v Bratislave. Pracovala v Ústave Dejín umenia SAV, na Katedre vied o umení FTF VŠMU a na Inštitúte umenia a vedy VŠVU. Od roku 2008 je kurátorkou Zbierky iných médií v Slovenskej národnej galérii. Venuje sa teórii múzea, slovenskej filmovej a vizuálnej kultúre dvadsiateho a aktuálneho storočia a kurátorstvu výstav. Od októbra 2020 pracuje tiež na Oddelení vedy a výskumu Slovenského filmového ústavu. Je spoluautorkou knižného profilu Pedro Almodóvar (SFÚ, 2005), monografie Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (SFÚ, 2010) a publikácie o dejinách umeleckej prevádzky 90. rokov Ženy-inštitúcie? (VŠVU/Slovart, 2010), je tiež spoluautorkou množstva katalógov. Publikuje napr. v Arse, Ročenke SNG, 365, Profile, Kinečku, Film.sk či Kino-Ikone. Martin Kaňuch je absolventom odboru história a estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí na edičnom oddelení Slovenského filmového ústavu. Je šéfredaktorom filmologického časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon. Jelena Paštéková je filmová a literárna bádateľka. Pôsobí ako garantka odboru na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, venuje sa interdisciplinárnym vzťahom a metodológii. Autorka monografií Dejiny slovenskej kinematografie (SFÚ, 1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (SFÚ, 2016 – spolu s V. Macekom), Rozprávanie o rozprávaní (SFÚ, 2009), Dobrí predkovia a démoni (SAV, 2013-2014), ďalej kolektívnych vedeckých projektov Poetika a politika (Slovak Academic Press, 2004), Súčasné filmové teórie 1. Nové rámce, iné problémy (VŠMU, 2019). Publikovala filmologické štúdie Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie (SAV/VŠMU, 2011), Mediálna aktualizácia kultúrnych obsahov (FF UKF, 2011), Slovenské filmové vlnenie (2012), Balada ako intermediálny rytmus (SAV, 2017) či viaceré prace o Leopoldovi Laholovi. Show more

More info

Seminár: Martin Slivka - muž, ktorý sadil stromy | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Týždeň slovesnkého filmu 2020 - sprievodné podujatia; 2020,

Seminár sa uskutoční v kinosále K2, kapacita je obmedzená na 30 miest. Nulovú vstupenku je možné vyzdvihnúť si v pokladni kina. Na režiséra, scenáristu, dramaturga, filmového teoretika, pedagóga, priekopníka tzv. etnografickej línie slovenského dokumentarizmu, jedného zo zakladateľov a prvého dekana Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, Martina Slivku, budú spomínať jeho spolupracovníci, študenti a priatelia. Moderuje: Eva Filová Seminár otvorí video-príhovorom Alexander Strelinger. Blok 1 - Martin Slivka a škola
Ondrej Šulaj - Moje stretnutia s Martinom Slivkom
Mário Homolka - Odkaz "tatka" Slivku
Marek Kuboš - Päť spomienok Blok 2 - Slivka kritik/publicista
Peter Ulman - Publicistika Martina Slivku
Václav Macek - Martin Slivka ako kritik/historik fotografie
Dáša Ferklová - Martin Slivka ako kurátor fotografických výstav
Peter Maráky - Slivka ako zakladateľ/dramaturg Etnofilmu
Tomáš Hučko - Klasický koncept filmového dokumentu a umelecké ambície v tvorbe Martina Slivku Blok 3 - Slivka etnograf
Ladislav Volko - Poľské inšpirácie Martina Slivku
Zuzana Mojžišová - Deti vetra
Daniel Luther - Ľudové divadlo Martina Slivku
Branko Ladič - Martin Slivka a Ilja Zeljenka Show more

More info

Krst zborníka Rudolf Urc - tvorca a interpret histórie | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Týždeň slovenského filmu 2020 - sprievodné podujatia; 2020,

Rudolf Urc. Tvorca a interpret histórie E. Gubčová, V. Macek, E. Šošková, 2019 pokrstí - Martin Šulík premietame - GEN: Rudolf Urc (réžia: Martin Šulík, Slovensko, 2011, DVD, 14`, MP 12) Zborník príspevkov zo seminára o Rudolfovi Urcovi (2019) organizovaného pri príležitosti odovzdania ceny Petra Mihálika za prínos v oblasti filmovej vedy je súborom odborných štúdií a spomienkových textov o významnej slovenskej filmovej osobnosti. Publikácia mapuje filmársky, dramaturgický, pedagogický, publicistický, teoretický a historiografický prínos Rudolfa Urca v oblasti dokumentárneho a animovaného filmu. Súčasťou knihy je aj rozsiahly rozhovor s Rudolfom Urcom z projektu Oral history a autorská štúdia Rudolfa Urca o jeho stratenom filme Osudné dni. Jedinečný pohľad Rudolfa Urca v kontexte domácej kinematografie je daný súradnicami, z ktorých vychádza - stojí súčasne na strane filmovej produkcie aj reflexie. Po absolvovaní dramaturgie na FAMU pracoval v Spravodajskom filme. Show more

More info

Pásmo filmov - Pocta Martin Slivka I. | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Týždeň slovenského filmu 2020 - sprievodné podujatia; 1963, versions: OR : slk

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), Slovenský filmový ústav (SFÚ), Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU), Občianske združenie FOTOFO a Stredoeurópsky dom fotografie zriaďujú
Cenu Petra Mihálika
ako uznanie významu a prínosu celoživotného diela Petra Mihálika pre rozvoj filmovej vedy na Slovensku a pre systematickú prácu v oblasti teórie, historiografie, publicistiky a popularizácie slovenskej audiovízie. Uvedieme pásmo filmov:
Národný umelec Karol Plicka (Martin Slivka, 1970, Slovensko, 26 min.)
Voda a práca (Martin Slivka, 1963, Slovensko, 9 min.)
Ľudovít Fulla (Martin Slivka, 1972, Slovensko, 23 min.)
Deti vetra -... spriaznili sa s kovom - 3. časť seriálu (Martin Slivka, 1990, Slovensko, 30 min.) Show more

2D OR 15
More info

Martin Slivka: The Man who Planted Trees | archive cinema

Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy; Martin Šulík, 2007, versions: SV

Film je poctou Martinovi Slivkovi, jednej z najvýznamnejších postáv slovenskej kinematografie a kultúry. Bol tvorcom slovenského dokumentárneho národopisného filmu, režisérom, scenáristom, dramaturgom, filmovým teoretikom, pedagógom, autorom, etnografom a najmä - výnimočným človekom. Dokument je nielen spomienkou na majstra Slivku prostredníctvom rozprávania jeho blízkych a spolupracovníkov, ale zároveň pokusom poodhaliť tajomstvo jeho bohatého života a tvorby. Show more

2D SV 12
More info

Panelová diskusia o slovenskom animovanom filme 2019 | Týždeň slovenského filmu 2020 / V KINE

Týždeň slovenského filmu 2020 - sprievodné podujatia; 2020,

Kritické zhodnotenie domácej tvorby minulého roka.
Autori príspevkov: Eva Šošková + Patrik Pašš ml.
Dramaturgička a moderátorka: Jelena Paštéková - do kinosály K2 si rezervujte miestenku prostredníctvom webstránky, alebo v pokladni kina.
- live stream bude prístupný 15 minút pred začiatkom, na webstránke www.kino-doma.sk. Eva Šošková je absolventkou Katedry audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU. Je riešiteľkou viacerých grantov, pričom sa zameriava na animovaný film, napr. Slovenská kinematografia po roku 1989 (APVV), Súčasné filmové teórie (VEGA). V Národnom projekte Digitálna audiovízia v Slovenskom filmovom ústave skúmala slovenský animovaný film do roku 1989. Ako publicistka a kurátorka spolupracovala s festivalmi Bienále animácie Bratislava, Fest Anča v Žiline, Animateka v Ljubljane. Na VŠMU samostatne vedie semináre Filmová reč a Súčasný slovenský animovaný film, ktorý vychádza z jej základného výskumu realizovaného počas doktorandského štúdia. Publikuje štúdie a odborné články (Slovenské divadlo, Kino-Ikon, Film.sk, Homo Felix) a každoročne hodnotí uplynulý rok v slovenskom animovanom filme na rôznych platformách (Film.sk, Týždeň slovenského filmu, AVF). Patrik Pašš ml. je scenárista a režisér animovaných a trikových filmov. Okrem vlastnej knižnej a krátkometrážnej filmovej tvorby sa scenáristicky, výtvarne, alebo animačne spolupodieľal na vzniku viacerých dokumentárnych a hraných projektov. V súčasnosti pôsobí na Katedre animovaného filmu FTF VŠMU ako pedagóg. Jelena Paštéková je filmová a literárna bádateľka. Pôsobí ako garantka odboru na Katedre audiovizuálnych štúdii FTF VŠMU. Prednáša dejiny slovenskej kinematografie, venuje sa interdisciplinárnym vzťahom a metodológii. Autorka monografií Dejiny slovenskej kinematografie (SFÚ, 1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (SFÚ, 2016 – spolu s V. Macekom), Rozprávanie o rozprávaní (SFÚ, 2009), Dobrí predkovia a démoni (SAV, 2013-2014), ďalej kolektívnych vedeckých projektov Poetika a politika (Slovak Academic Press, 2004), Súčasné filmové teórie 1. Nové rámce, iné problémy (VŠMU, 2019). Publikovala filmologické štúdie Indexy totalitarizmu a pop-kultúrne intervencie (SAV/VŠMU, 2011), Mediálna aktualizácia kultúrnych obsahov (FF UKF, 2011), Slovenské filmové vlnenie (2012), Balada ako intermediálny rytmus (SAV, 2017) či viaceré prace o Leopoldovi Laholovi. Show more

More info

Punk Never Ends!

Punk je hned!; Juro Šlauka, 2019, versions: OR : ces, slk

A film inspired by the closely observed life of punks, who spend their lives on the periphery of the city. A thirty-year-old drug addict lives in a decaying sublet at a dump with his partner and his two-year-old son. His “idyllic” world is suddenly threatened by a letter from the social services. In fear of losing the child, the punk pulls himself together and attempts to resolve the situation. His impulsive behaviour, however, does not take any account of the consequences, and all the opportunities turn into a free fall. Show more

2D Stream OR 15